A Woman Who Bursts Out And Cries Một người phụ nữ bùng nổ và kêu lên