Crazy Story. Is Your Friend Talking About My Girlfriend? Câu chuyện điên rồ. Bạn của bạn có đang nói về bạn gái của tôi không?