Different Taste Very Different Twin Brothers - Hương vị khác nhau Anh em song sinh rất khác nhau Joo Ah-I (주아)Min Do-yoon (민도 윤)Sae Bom-I (새봄)Sang Woo (상우)So Jeong (소정)