First Experience Day Ngày trải nghiệm đầu tiên Dahee (다희)Jihee (지희)Woo Yeol (우열)