Sex Match 2 , Trận đấu tình dục Ah Joong (아중)Mi Ho (미호)