Sweet Housemate (2021) Bạn cùng nhà ngọt ngào Cha Myung-ho (차명훈)Hoon Yi (훈이)Min Joah (민 조아)Sang Woo (상우)Sung Yeon (성연)