Woman Suffering From Profanity Người phụ nữ phải chịu đựng những lời tục tĩu Joo Ye-bin (주예빈)Seo Woo (서우)Yura (유라)